ஒளித்தோற்றம்

 ஊரில் நடைபெறும் நிகழ்ச்சிகளின் ஒளிதோற்றம் இந்த பக்கத்தில் இடம் பெற விரும்பினால் :

news@moothakurichi.com 


YouTube Video


ஸ்ரீ மங்களமுடைய அய்யனார் திருக்கோவில் நூதன ஆலய அஷ்டபந்தன  மஹா கும்பாபிஷேக விழா 

ஸ்ரீ அய்யனார் திருக்கோவில் கும்பாபிஷேக விழா


ஸ்ரீ மங்களமுடைய அய்யனார் திருக்கோவில் நூதன ஆலய அஷ்டபந்தன  மஹா கும்பாபிஷேக விழா 

ஸ்ரீ அய்யனார் திருக்கோவில் கும்பாபிஷேக விழா


ஸ்ரீ மங்களமுடைய அய்யனார் திருக்கோவில் நூதன ஆலய அஷ்டபந்தன  மஹா கும்பாபிஷேக விழா 

ஸ்ரீ அய்யனார் திருக்கோவில் கும்பாபிஷேக விழா


ஸ்ரீ மங்களமுடைய அய்யனார் திருக்கோவில் நூதன ஆலய அஷ்டபந்தன  மஹா கும்பாபிஷேக விழா 

ஸ்ரீ அய்யனார் திருக்கோவில் கும்பாபிஷேக விழா


ஸ்ரீ மங்களமுடைய அய்யனார் திருக்கோவில் நூதன ஆலய அஷ்டபந்தன  மஹா கும்பாபிஷேக விழா 

ஸ்ரீ அய்யனார் திருக்கோவில் கும்பாபிஷேக விழா


ஸ்ரீ மங்களமுடைய அய்யனார் திருக்கோவில் நூதன ஆலய அஷ்டபந்தன  மஹா கும்பாபிஷேக விழா 

ஸ்ரீ அய்யனார் திருக்கோவில் கும்பாபிஷேக விழா


YouTube VideoComments