இணையதளங்கள்

மென்பொருள் நிறுவனம் சம்பந்தபட்ட  இணையதளங்கள் :

www.accel-india. com
www.adsi-us. com
www.apar.com
www.apcc.com
www.daxil.com
www.aptech-worldwid e.com
www.autodesk. com
www.baan.com
www.bdpsindia. com

www.bflsoftware. com
www.bitechm. com
www.bslindia. com
www.birlasoft. com
www.bsil.com
www.bplglobal. com
www.iflexsolution. com
www.citibank. com\cosi
www.cmcltd.com
www.cms.co.in
www.cognizant. com
www.ca.com
www.datacraft- asia.com
www.dataproinfoworl d.com
www.dbups.com
www.deldot.com
www.digitalindiasw. com
www.dlink-india. com
www.epson.co. in
www.hclinfosystems. .com
www.hp.com
www.ibm.com\in
www.itil.com
www.infy.com
www.zensar.com
www.itsindia. com
www.ltitl.com
www.lccinfotech. com
www.lgsi.co. in
www.lotus.com
www.mahindraconsult ing.com
www.monitorsindia. com
www.netsol.co. in
www.nexuscomputers. com
www.nortelnetworks. com
www.novell.com
www.patni.com
www.pcsil.com
www.pentamedia- grafix.com
www.pentafour. com
www.polaris. co..in
www.rolta.com
www.samsungindia. com
www.sap.com
www.satyam.com
www.sasi.com
www.silverline. com
www.ssil-india. com
www.sqlstarintl. com
www.sumitindia. com
www.tataelxsi. com
www.tatainfotech. com
www.tata.com\ttil
www.tulipsoftware. com
www.vxl.com
www.wellwin- india.com


நூல்கள் சம்பந்தபட்ட  இணையதளங்கள்

கணிப்பொறி விளையாட்டு  சம்பந்தபட்ட  இணையதளங்கள்

www.abc.go.com
www.psygnosis. com
www.hasbrointeracti ve.com
www.mindspace. com
www.nazaragames. com
www.microsoft. com/games
www.shockblitz. com
www.simthemepark. com
www.gamesdomain. com
www.indiagames. com
www.gamesville. com
www.lycoszone. com
www.leftfoot. com
www.usacoop. com
www.funbrain. com
www.blakkat. com
www.moonme.com
www.nintendo. com
www.gungames. com
www.gamepen. com
www.huronline. com
www.gamesdomain. com
www.komando. com
www.mortalcombat. com
www.aylic.com
www.leftfoot. com
www.gamebot. com
www.happypuppy. com
www.station. sony.com
www.paget.com
www.avana.net
www.riddler. .com
www.phrazzle. co.uk
www.gamesdepot. com
www.amo.qc.ca
www.free-gaming. com
www.arcadegamesonli ne.com
www.plusmedia. com
www.bytesize. com
www.piginc.org
www.nuclearnet. com
www.diablopro. com

 செய்திகள் / பொழுதுபோக்கு சம்பந்தபட்ட  இணையதளங்கள் :

சமையல் சம்பந்தபட்ட 

இணையதளங்கள் :  

 

கிரிக்கெட் சம்பந்தபட்ட  இணையதளங்கள்

 


கல்வி சம்பந்தபட்ட  இணையதளங்கள் :

www.egurucool. com
www.schoolcircle. com
www.netvarsity. com
www.onlinevarsity. com
www.shiksha. com
www.buckleyourshoe. com
www.freeskills. com
www.smartforce. com/smb
www.examsonline. com
www.competitionmast er.com
www.mastertutor. com
www.zeelearn. com
www.netprotraining. com
www.careerlauncher. com
www.classteacher. com
www.gurukulonline. com
www.iln.net
www.esaras.com
www.lycoszone. com
www.pinkmonkey. com
www.schoolsofcalcut ta.com
www.entranceguru. com
www.pentafour. com
www.Qsupport. com
www.intelsyseducati on.com
www.niit.com
www.aptech.com
www.institute. net
www.indiaedu. com
www.educationbangal ore.com
www.upsc.gov. in
www.ed.gov
www.educationworld. com
www.nativechild. com
www.educationtimes. com
www.chemketaonline. com
www.getsmartonline. com
www.fastboot. scom
www.batchmates. com
www.fluentzy. com
www.15-21.com
www.teenfunda. com
www.sparkinglearnin g.com
www.zipahead. com
www.wiltiky. com
www.bostonci. com
www.sophiaopp. org
www.mindzones. com
www.kaplancollege. com
www.tutor4computer. com
www.talentduniya. com
www.worlduonline. com
www.englishpractice .com
www.barkeley. edu
www.utexas.edu
www.mit.edu
www.umich.edu
www.uiuc.edu
www..upenn.edu
www.wisc.edu
www.harvard. edu
www.cornell. edu
www.unc.edu
www.education- world.com
www.novell.com
www.gnacademy. org
www.shawguides. com
www.ias.org
www.apple.com
www.classroom. net
www.allindia. com
www.funbrain. com
www.petersons. com
www.educationplanet .com
www.discoveryschool .com
www.eduplace. com.com
www.free-ed. net


உடல்நலம் சம்பந்தபட்ட  இணையதளங்கள்

 

 


Comments