மக்கள் தொகை-2001

posted Dec 16, 2012, 7:26 AM by மூத்தாக்குறிச்சி கிராமம்   [ updated Dec 16, 2012, 7:26 AM ]
தொகுப்பு மொத்தம் ஆண்கள் பெண்கள்      சதவீதம் பாகுபாடு விகிதம் 
மக்கள் தொகை 2865131715481001175
மக்கள் தொகை  (0-6)32617315312.84884
பிற்படுத்தபட்டோர்41319721616.271096
பழங்குடியினர்00000
கல்வி பயின்றவர்கள் 186899187773.57885
கல்வி பயிலாதவர்கள் 99732667126.4320
பணிபுரிவோர் 123866157743.21873
முதன்மை பணிபுரிவோர் 68642326323.94622
முதன்மை சாகுபடியாளர்கள் 1831335026.68376
முதன்மை விவசாய   சாகுபடியாளர்கள் 38520917656.12543
வீட்டில்    பணிபுரிவோர்  5500.730
இதர தொழிலார்கள் 113763716.47274
குறு தொழிலார்கள் 55223831419.273050
குறு  சாகுபடியாளர்கள்  
 
34915619363.221237
குறு  விவசாய   சாகுபடியாளர்கள் 165778829.891143
தின  தொழிலார்கள் 374336.78250
பணிபுரியாதோர் 162765697156.791480


 

 

 

 


Comments