மக்கள் தொகை- 2011

posted Dec 16, 2012, 7:39 AM by மூத்தாக்குறிச்சி கிராமம்   [ updated Dec 16, 2012, 7:40 AM ]
மத்திய அரசு கணக்கு எடுப்பின்படி விக்கிரம ஆண்டில், 2011

வீடுகள் - 699
மக்கள் - 2,865
ஆண்கள் - 1,317
பெண்கள் - 1,548
 
மக்கள் தொகை  மொத்தம் : 2,865

village code : 639016

Comments