அரசாங்கம்

PAN கார்டு -permanent account number பெறுவது எப்படி ?

1.உங்களுடைய புகைப்படம் தேவை 
2.கிழே உள்ள ஆவணங்களில் ஏதானும் ஒன்று  

பாஸ்போர்ட்

வாக்காளர் உரிமம் 

கிரெடிட்  கார்டு 
வங்கி கோப்புகள்  
sslc  கோப்புகள் 
ரேஷன்  கார்டு 

ஓட்டுனர் உரிமம் 

எப்படி பெறுவது : (TN faciliatation centers in Income department / UTI Investor Services Ltd ) அல்லது online application  பெற்றுகொள்ளவும்

 https://tin.tin.nsdl.com/pan/index.html

செலுத்த வேண்டிய கட்டணம் :65 ரூபாய்

பாஸ்போர்ட் passport பெறுவது எப்படி ?

பாஸ்போர்ட் பெற்றிட:
.உங்களுடைய புகைப்படம் தேவை 
 வாக்காளர் உரிமம் 
குடும்ப அடையாள அட்டை 
ஓட்டுனர் உரிமம் 
பிறப்புச் சான்றிதல் 
online application  பெற்றிட http://passport.gov.in/cpv/Forms.htm
செலுத்த வேண்டிய கட்டணம் : 1060 ரூபாய் 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
மத்திய அரசின் துறைகளும் அதன் கிராமத்தின் நேரடி பங்கீடும்.
 1. ஊரக மேம்பாட்டு அமைச்சகம்
  1. மகாத்மா காந்தி ஊரக வேலை வாய்ப்பு துறை
 2. தகவல் மற்றும் ஒலிபரப்பு அமைச்சகம்
  1. அஞ்சல் துறை
 3. நிதி அமைச்சகம்
  1. வருமான துறை
  2. வரி துறை
 4. Insurance, Bank ஒம்புண்ட்ச்மன்
 5. Income Tax

================================================================

மேலும் பயனுள்ள இணையதள முகவரிகள் :: 

Indian Government Online!! - Really Marvellous Effort  
 

 Obtain:  

1.  Birth Certificate < http://www.india.gov.in/howdo/howdoi.php?service=1 > .

2.  Caste Certificate < http://www.india.gov.in/howdo/howdoi.php?service=4 > .

3.  Tribe Certificate < http://www.india.gov.in/howdo/otherservice_details.php?service=8 > .

4.  Domicile Certificate < http://www.india.gov.in/howdo/howdoi.php?service=5 > .

5.  Driving Licence < http://www.india.gov.in/howdo/howdoi.php?service=6 > .

6.  Marriage Certificate < http://www.india.gov.in/howdo/howdoi.php?service=3 > .

7.  Death Certificate < http://www.india.gov.in/howdo/howdoi.php?service=2 > . 


Apply for:  

1.    PAN Card < http://www.india.gov.in/howdo/otherservice_details.php?service=15 > .

2.    TAN Card < http://www.india.gov.in/howdo/otherservice_details.php?service=3 > .

3.    Ration Card < http://www.india.gov.in/howdo/howdoi.php?service=7 > .

4.    Passport < http://www.india.gov.in/howdo/otherservice_details.php?service=2 > .

5.    Inclusion of name in the Electoral Rolls < http://www.india.gov.in/howdo/howdoi.php?service=10 > .

Register:  

1.    Land/Property < http://www.india.gov.in/howdo/howdoi.php?service=9 > .

2.    Vehicle < http://www.india.gov.in/howdo/howdoi.php?service=13 > .

3.    With State Employment Exchange < http://www.india.gov.in/howdo/howdoi.php?service=12 > .

4.    As Employer < http://www.india.gov.in/howdo/otherservice_details.php?service=17 > .

5.    Company < http://www.india.gov.in/howdo/otherservice_details.php?service=19 > .

6.    .IN Domain < http://www.india.gov.in/howdo/otherservice_details.php?service=18 > .

7.    GOV.IN Domain < http://www.india.gov.in/howdo/otherservice_details.php?service=25 > .


Check/Track:

1.    Waiting list status for Central Government Housing < http://www.india.gov.in/howdo/otherservice_details.php?service=9 > .

2.    Status of Stolen Vehicles < http://www.india.gov.in/howdo/otherservice_details.php?service=1 > .

3.    Land Records < http://www.india.gov.in/landrecords/index.php > .

4.    Cause list of Indian Courts < http://www.india.gov.in/howdo/otherservice_details.php?service=7 > .

5.    Court Judgments (JUDIS ) < http://www.india.gov.in/howdo/otherservice_details.php?service=24 > .

6.    Daily Court Orders/Case Status < http://www.india.gov.in/howdo/otherservice_details.php?service=21 > .

7.    Acts of Indian Parliament < http://www.india.gov.in/howdo/otherservice_details.php?service=13 > .

8.    Exam Results < http://www.india.gov.in/howdo/otherservice_details.php?service=16 > .

9.    Speed Post Status < http://www.india.gov.in/howdo/otherservice_details.php?service=10 > .

10. Agricultural Market Prices Online < http://www.india.gov.in/howdo/otherservice_details.php?service=6 

 
Book/File/Lodge:  

1.     Train Tickets Online < http://www.india.gov.in/howdo/otherservice_details.php?service=5 > .

2.     Air Tickets Online < http://www.india.gov.in/howdo/otherservice_details.php?service=4 > .

3.     Income Tax Returns < http://www.india.gov.in/howdo/otherservice_details.php?service=12 > .

4.     Complaint with Central Vigilance Commission (CVC) < http://www.india.gov.in/howdo/otherservice_details.php?service=14 > . 


Contribute to:

1.      Prime Minister's Relief Fund < http://www.india.gov.in/howdo/otherservice_details.php?service=11 > . 
Others:

1.      Send Letters Electronically < http://www.india.gov.in/howdo/otherservice_details.php?service=20 > . 
Recently Added Online Services  

1.     Tamil Nadu: Online application of marriage certificate for persons having registered their marriages < http://www.india.gov.in/howdo/onlineservice_detail.php?service=2691 > .

2.     Tamil Nadu: Online District wise soil Details of Tamil Nadu < http://www.india.gov.in/howdo/onlineservice_detail.php?service=2693 > .

3.     Tamil Nadu: View Water shed Atlas of Tamil Nadu < http://www.india.gov.in/howdo/onlineservice_detail.php?service=2694 > .

4.     Tamil Nadu: E-Pension District Treasury Tirunelveli < http://www.india.gov.in/howdo/onlineservice_detail.php?service=2695 > .

5.     Meghalaya: Search Electoral Roll Online by Name (2008) < http://www.india.gov.in/howdo/onlineservice_detail.php?service=2697 > .

6.     Meghalaya: Search Electoral Roll Online by EPIC number (2008) < http://www.india.gov.in/howdo/onlineservice_detail.php?service=2698 > .

7.     Meghalaya: Search Electoral Roll Online by House number (2008) < http://www.india.gov.in/howdo/onlineservice_detail.php?service=2699 > .

8.     Himachal Pradesh: Revised Pay and Arrears Calculator-Fifth Pay < http://www.india.gov.in/howdo/onlineservice_detail.php?service=2702 > .

9.     Meghalaya: Search Electoral Roll Online by Part number (2008) < http://www.india.gov.in/howdo/onlineservice_detail.php?service=2700 > .

10.  Andhra Pradesh: Online Motor Driving School Information < http://www.india.gov.in/howdo/onlineservice_detail.php?service=2705 > . 


  Global Navigation  :

1.     Citizens < http://www.india.gov.in/citizen.php > .

2.     Business (External website that opens in a new window) < http://business.gov.in/ > .

3.     Overseas < http://www.india.gov.in/overseas.php > .

4.     Government < http://www.india.gov.in/govtphp > .

5.     Know India < http://www.india.gov.in/knowindia.php > .

6.     Sectors < http://www.india.gov.in/sector.php > .

7.     Directories < http://www.india.gov.in/directories.php > .

8.     Documents < http://www.india.gov.in/documents.php > .

9.     Forms < http://www.india.gov.in/forms/forms.php > .

10.  Acts < http://www.india.gov.in/govt/acts.php > .

11.  Rules < http://www.india.gov.in/govt/rules.php > .

12.  Schemes < http://www.india.gov.in/govt/schemes.php > .

13.  Tenders < http://www.india.gov.in/tenders.php > .

14.  Home < http://www.india.gov.in/default.php > .

15.  About the Portal < http://www.india.gov.in/abouttheportal.php > .

16.  Site Map < http://www.india.gov.in/sitemap.php > .

17.  Link to Us < http://www.india.gov.in/linktous.php > .

18.  Suggest to a Friend < http://www.india.gov.in/suggest/suggest.php > .

19.  Help < http://www.india.gov.in/help.php > .

20.  Terms of Use < http://www.india.gov.in/termscondtions.php > .

21.  Feedback < http://www.india.gov.in/feedback.php > .

22.  Contact Us < http://www.india.gov.in/contactus.php > .

23.  Accessibility Statement < http://www.india.gov.in/accessibilitystatement.php >

Comments